کاربران عضو سامانه مدیریت مجتمع های تجاری اداری مسکونی

می توانند از طریق راهنمای منتشر شده در سایت

جهت مشاهده صورتحساب شارژ و مالکانه( عمرانی) به سایت وارد شوند

  ورود به ناحیه کاربری

اپلیکیشن اندرویدی از سایت کافه بازار نیز در دسترس می باشد

اپلیکیشن سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500 کافه بازار اندروید
اپلیکیشن سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500 کافه بازار اندروید