نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مجتمع تجاری، سامانه 36500، مدیریت مرکز خرید ، مدیریت مجتمع تجاری

آگهی نوبت **** دعوت مجمع عمومی فوق العاده مجتمع تجاری ****

بدین وسیله از کلیه اعضاء و مالکین مجتمع تجاری ***** دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مجتمع تجاری ****** (نوبت****) که راس ساعت **** روز *****مورخ **** در محل تعیینی به نشانی ***** تشکیل خواهد شد با در دست داشتن مدارک مالکیت، و در صورت حضور نماینده آنها ضمن ارائه وکالتنامه رسمی معتبر شرکت نمایند.

توجه: در صورتی که هریک از اعضاء بنا به دلایلی نتوانند در مجمع فوق حضور یابند می توانند امتیاز حق خویش (اعم از حق حضور و یا حق رای) را به یک نماینده تام الاختیار تفویض نمایند. لازم به ذکر است تایید سمت نمایندگی برعهده رئیس هیئت امناء یا مدیرعامل مجتمع بوده و نماینده مربوطه با در اختیار داشتن مدارک مثبت سمت خویش، مکلف است حداکثر تا بازه زمانی 5 روز قبل از تشکیل جلسه، تاییدیه لازم و مقتضی را جهت حق حضور و یا حق رای (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) را از مقام ذیصلاح همراه با ورقه ورود به مجمع اخذ نماید.

در صورت سپری شدن موعد مقرر صدرالبیان، به هیچگونه تقاضا ترتیب اثر داده نخواهد شد. نیاز به توضیح است که این مجمع با حضور نصف به علاوه یک از مالکان یا نماینده قانونی آنها که دارای مساحت اختصاصی می باشند رسمیت می یابد و تصمیماتی که در دستور جلسه به شرح ذیل مشخص گردیده، برای کلیه اعضاء و مالکین و قائم مقام اعضاء (اعم از حاضرین، غائبین یا مخالفین) نافذ، معتبر و لازم الاتباع خواهد بود.

دستور جلسه:

1. تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه مجتمع

رئیس هیات امنای مجتمع تجاری ****

نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مجتمع تجاری، سامانه 36500، مدیریت مرکز خرید ، مدیریت مجتمع تجاری
نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مجتمع تجاری، سامانه 36500، مدیریت مرکز خرید ، مدیریت مجتمع تجاری

نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مجتمع تجاری

مباحث مرتبط : نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ، آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها

نمونه مکاتبات مورد نیاز مجتمع تجاری

مجری سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500: شرکت زیگورات پرداز سیستم قشم

 

مدیر سایت

سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500 ، یک وب اپلیکیشن بومی و منطبق با نیاز مدیران مجتمع های تجاری - اداری ایران است که باهدف مدیریت موثر مجتمع های تجاری - اداری پایه گذاری گردیده است، این سامانه با دریافت بیش از 50 رکورد اطلاعاتی برای هر واحد بیش از 160 گزارش مدیریتی بصورت آنلاین در اختیار مدیر مجتمع می گذارد و با استفاده از پیامک خدماتی پیگیری و وصول شارژ و مطالبات مجتمع را تسهیل می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید