نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه - مدیریت مجتمع تجاری 36500

آگهی نوبت **** دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع تجاری ****

بدین وسیله از کلیه اعضاء و مالکین مجتمع تجاری ***** دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت****) که راس ساعت **** روز *****مورخ **** در محل تعیینی به نشانی ***** تشکیل خواهد شد با در دست داشتن مدارک مالکیت، و در صورت حضور نماینده آنها ضمن ارائه وکالتنامه رسمی معتبر شرکت نمایند.

توجه: در صورتی که هریک از اعضاء بنا به دلایلی نتوانند در مجمع فوق حضور یابند می توانند امتیاز حق خویش (اعم از حق حضور و یا حق رای) را به یک نماینده تام الاختیار تفویض نمایند. لازم به ذکر است تایید سمت نمایندگی برعهده رئیس هیئت امناء یا مدیرعامل مجتمع بوده و نماینده مربوطه با در اختیار داشتن مدارک مثبت سمت خویش، مکلف است حداکثر تا بازه زمانی 5 روز قبل از تشکیل جلسه، تاییدیه لازم و مقتضی را جهت حق حضور و یا حق رای (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) را از مقام ذیصلاح همراه با ورقه ورود به مجمع اخذ نماید. در صورت سپری شدن موعد مقرر صدرالبیان، به هیچگونه تقاضا ترتیب اثر داده نخواهد شد. نیاز به توضیح است که این مجمع با حضور نصف به علاوه یک از مالکان یا نماینده قانونی آنها که دارای مساحت اختصاصی می باشند رسمیت می یابد و تصمیماتی که در دستور جلسه به شرح ذیل مشخص گردیده، برای کلیه اعضاء و مالکین و قائم مقام اعضاء (اعم از حاضرین، غائبین یا مخالفین) نافذ، معتبر و لازم الاتباع خواهد بود.

دستور جلسه:

1.استماع گزارش هیات امناء

2.بررسی عملیات سال مالی، ترازنامه، حساب سود و زیان مجتمع

3.انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات امناء به مدت دو سال

4.انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل به مدت یک سال

5.انتخاب یک نفر  از مدیران  به عنوان خزانه دار

رئیس هیات امنای مجتمع تجاری ****

 

نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه - مدیریت مجتمع تجاری 36500
نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه – مدیریت مجتمع تجاری 36500

نمونه مکاتبات مورد نیاز مجتمع تجاری

مجری سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500: شرکت زیگورات پرداز سیستم قشم

 

مدیر سایت

سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500 ، یک وب اپلیکیشن بومی و منطبق با نیاز مدیران مجتمع های تجاری - اداری ایران است که باهدف مدیریت موثر مجتمع های تجاری - اداری پایه گذاری گردیده است، این سامانه با دریافت بیش از 50 رکورد اطلاعاتی برای هر واحد بیش از 160 گزارش مدیریتی بصورت آنلاین در اختیار مدیر مجتمع می گذارد و با استفاده از پیامک خدماتی پیگیری و وصول شارژ و مطالبات مجتمع را تسهیل می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید