شاخه و دسته بندی مشاغل

1401/07/07 مدیر سایت

سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500 بصورت تخصصی و هدفمند در حال توسعه می باشد، از همین رو در تعریف مشاغل...

نماینده مالک

1401/02/07 مدیر سایت

گاها در مجتمع ها، مدیریت واحد به فردی غیر از مالک واگذار می شود ، این به عنوان نماینده مالک...

رابط حقوقی

1401/01/23 مدیر سایت

در وب اپلیکیشن مدیریت مجتمع تجاری 36500 افراد به دو شیوه قابل ورود هستند افراد حقیقی که از طریق کد...