شاخه و دسته بندی مشاغل

سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500 بصورت تخصصی و هدفمند در حال توسعه می باشد، از همین رو در تعریف مشاغل...

نماینده مالک

گاها در مجتمع ها، مدیریت واحد به فردی غیر از مالک واگذار می شود ، این به عنوان نماینده مالک...

رابط حقوقی

در وب اپلیکیشن مدیریت مجتمع تجاری 36500 افراد به دو شیوه قابل ورود هستند افراد حقیقی که از طریق کد...

ثبت سند ترکیبی

یکی از مشکلات مدیران مالی مجتمع ها ثبت اسناد جمعی است که در سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500  با سرعت...