5 راهکار ارتقای مرکز خرید و مجتمع تجاری از تحلیل نیازهای مشتریان تا ارائه تخفیفات و پاداش‌های ویژه برای بهبود عملکرد مرکز خرید و مجتمع تجاری ، می‌توانید از...